A fiatalok immár a digitális világban lázadnak - interjú Székely Leventével

A fiatalok immár a digitális világban lázadnak - interjú Székely Leventével
Azt gondolom, hogy korszakhatár közelségébe érkeztünk, a rendkívüli körülmények is adottak ahhoz, hogy valami új következzen, hogy a fiatalok a társadalom alakítóiként, új status quo megteremtőiként lépjenek a színre - állítja Székely Levente.

Az interjú először 2020 október 28-án jelent meg.

- A közelmúltban jelent meg az Enigma Kiadó gondozásában egy, a magyar ifjúság kutatásával foglalkozó mű, amelynek címe: Szürke hattyúk – Miért ez a címe? Kik végezték a kutatást? Összesen hány fiatalt kérdeztek meg?
- A holló fekete, a hattyú meg fehér – ez egyfajta örök igazság. Olyan, ami segíti az eligazodásunkat a világban, de mi történik, ha az empirikus tapasztalásunk ellentmond az axiómának és egyszer csak fekete hattyúval találkozunk, mint az Ausztráliát felfedezők? Nem véletlenül lett olyan sikeres könyv A fekete hattyú, ami azokra a váratlan és nagyhatású gazdasági és társadalmi folyamatokra reflektál, amelyek az utóbbi évtizedekben megrengették a világot. Ezek olyannyira váratlanok, hogy ha valaki előre beszél például 9/11-ről, az arab tavaszról, vagy akár az internetről bolondnak nézzük. És hogy jönnek a fiatalokhoz a hattyúk? Egyrészt sokkal kedvesebb mintha pl. „digitális birkáknak” hívnánk őket, másrészt a fiatalokkal kapcsolatban mindig várunk valami nagy horderejű társadalmi változást, azaz potenciálisan egy fekete hattyú színre lépését, miközben a kutatások rendre azt mutatják, hogy egy passzív, a lázadást nem kereső új nemzedékkel lesz dolgunk. A könyv bár a jövőbe igyekszik tekinteni, mégis hitelesen csak arról tud beszélni, hogy mit látunk most, így a szürkéket vizsgálja, akik felnőve fehérekké vagy feketékké válnak majd, csakúgy mint a hattyúk kicsinyei, akik egyaránt szürkék. A kötet a magyarországi nagymintás ifjúságkutatás adataira épít, amely az ezredfordulón indult négyévente 8000 fős mintával vizsgálja a fiatalok élethelyzetét és életmódját.

- Az ifjúságkutatás elsődleges fókuszai: Kik a fiatalok, milyenek és miért? Miért van szükség ifjúságkutatásra? Mi a haszna? Miket hasznosítottak a korábbi kutatásokból a döntéshozók, mik azok amiknek ma már látjuk az eredményét?
- Az, hogy milyenek a fiatalok és mit gondolnak a világról, igencsak érdekel mindenkit, hiszen egy olyan társadalmi csoportról beszélünk, amelyik az újdonságokat jellemzően elsőként adaptálja, a társadalmi folyamatokra elsőként reagál és választásait a társadalom többsége követi. Az ifjúságkutatók sokat foglalkoznak kutatásuk tárgyának definiálásával, nincs is egyöntetű meghatározás arra vonatkozóan, hogy kik a fiatalok, az empirikus kutatásoknak ugyanakkor szükségük van egy egyértelmű meghatározásra, így amivel dolgozunk az a 15-29 évesek korcsoportja. Nem kell túl nagy fantázia ahhoz, hogy elképzeljük, ha abban sincs egyetértés, hogy kikről beszélünk, mekkora lehet a különbség a magyarázatokban, hogy milyenek. Természetesen sokfélék, ugyanakkor vannak olyan közös jellemzők, amelyek mégiscsak megmutatják az új nemzedék arcélét, amely a legutóbbi eredmények szerint is a bizonytalanság, passzivitás és konformitás jegyeit mutatja. A döntéshozók az általános jellemzésen mellett sokkal konkrétabb kérdésekre is válaszokat keresnek az ifjúságkutatás négyévenkénti adataiból, ugyanakkor konkrét hasznosulást keveset találunk. A legutóbbi (2016-os) kutatás eredményeire alapozva konkrét kormányzati intézkedésre is sor került, a döntéshozók a nyelvtudással kapcsolatos eredményekre hivatkoztak az ingyenes nyelvvizsga koncepció bemutatásakor.

- A nemzedékek kb. 20 éves váltásban követik egymást. A 2000-es években születettek hasonlatosak a II. világháború előtt született ún. csendes generációra. Mitől lettek a 2000-es években születettek is „csendes”-ek? Valóban csendesek, vagy csak látensebben lázadók – mert a tinik közbeszédében nagyon is hallhatóak kritikus megnyilvánulások… Kicsit olyan, mintha nem egy nyelvet beszélnének a felnőtt korosztállyal. Mi lehet ennek Ön szerint az oka? A kutatás szerint az intézménybe vetett bizalom nem nagyon jellemző erre a korosztályra, ez is ennek tudható be? Vagy ennek mi az oka?
- A világháború előtt született nemzedék és az elmúlt évtizedben ifjúvá érő nemzedékben közös, hogy gyermekkorukat meghatározza a recesszió (az első világháború utáni válság, Magyarországon a rendszerváltást követő válság), amely a generációs jellegre is erős hatást gyakorolt. A generációs ciklusok elméletének kidolgozói, a nyugati (amerikai) társadalom leírására vállalkoztak és a jövőre vonatkozó elképzeléseiket is erre vonatkozóan írták le és valóban azt várták, hogy a kétezres években jön egy új csendes generáció, de Magyarországon ez korábban jött, köszönhetően a rendszerváltozásnak. Az elméleti megközelítést igazolják az empirikus kutatási eredmények is, a 2012-es és a 2016-os adatok egyaránt arról tanúskodnak, hogy azokban a szocializációs közegekben – a családban, az iskolában és a szabadidő tereiben – ahol a fiatalok idejüket töltik a csendesség látszik jellemzőnek. A megfogalmazás szándékos, pont arra utal, hogy a lázadás hiánya jellemző vagy a lázadás kevésbé látványos módon történik. A hipotézisem szerint a lázadás terepe a digitális világ, ezért is nehéz a generációk közötti kommunikáció, mert valóban más nyelvet beszélnek. Meg kell jegyezni, hogy a nemzetközi történéseket követve mostanában azért tapasztalhatjuk azt is, hogy hagyományos módon a fizikai terekben is lázadnak, a klímamozgalom kifejezetten a fiatalokat vitte ki az utcára és az Egyesült Államokban napjainkban zajló tüntetésekben is főszerepet vállalnak a fiatalok. Az intézmények iránti bizalom csökkenése nem ma kezdődött – és ebben a tekintetben jelentős különbség mutatkozik meg a klasszikus csendes generációhoz képest, amely bízott az intézményekben. Az Egyesült Államokban jelenleg is zajló zavargásokban elsősorban intézmények jelentik a célpontot és ezen keresztül a teljes rendszert kritikája fogalmazódik meg.

- A kutatás is igazolta, hogy a fiataloknak a korábbi korosztályoktól eltérőek a médiafogyasztási szokásaik, az internet elsődlegessé vált számukra. De az Y és a fiatalabb generációknál már az internet globális szocializációs közeg is – ők már az ún. képernyőnemzedék. Tudományos munkájukban ennek alapján azt jelezték, hogy a képernyős tevékenység mentén törésvonalak fognak kialakulni az ifjúság világfelfogásán belül. A jövő narratíváit nagy valószínűséggel nem csak a kemény változók, hanem a digitális kultúra megélésének sikeressége, életminőség-javító hatása mentén is érdemes lesz vizsgálni. Konkrétan mikre gondolnak? Melyek a továbbra is ható kemény változók és melyek azok a változók, amelyeket a digitális kultúra okoz a világfelfogásban? Hol alakulnak ki a fő törésvonalak? Mit lehet tenni az esélyegyenlőség érdekében?
- Először is érdemes kicsit kitekintenünk a világra, mielőtt fókuszálnánk a mi fiataljainkra, azaz a nyugati világ ifjúságára. Ugyanis a narratívánk fájóan szűk ebben a tekintetben, hiszen esetünkben a fiatalokról beszélünk miközben a társadalmaink elöregszenek és egyre kisebb az ifjúság lélekszáma a fejlett világban. Nem ez a helyzet máshol, a népességnövekedésért elsősorban felelős területeken vannak olyan országok, ahol a népesség fele 15-16 évesnél fiatalabb. Amikor tehát ifjúságról beszélünk, óhatatlanul egy szeletéről ejtünk csak szót és még ezen a szűk szeleten belül is vannak olyan rétegek, akik kimaradnak a digitális világból. Ők egyértelműen le is maradnak, sokkal rosszabb társadalmi gazdasági helyzetben vannak a többséghez képest, hiszen a többség természetesen a digitális bennszülöttekhez sorolható. A technológiához való hozzáférés azonban nem hozza magával egyértelműen azt a tudást, amely a digitális eszközök révén magasabb jóllétet eredményez. Magától értetődő ebben a tekintetben a gazdasági helyzet alakítása – képes-e a technológiát kreatívan használni, ezzel értelmes munkát és jó megélhetést biztosítani magának az ember vagy passzív fogyasztóként megreked, miközben a gépek elveszik a munkáját.

- A kötetben szerepel az a megállapítás is, hogy a tanulási vágy csökkent, pl.: 2016-ban a korosztály harmada akart továbbtanulni, vagy tanulni még valamit. Ugyanakkor – szintén szerepel az anyagban – problémaérzékelésükben a céltalanság, a kilátástalan jövő szerepe megnőtt 2016-ra. Miben látja annak okát, hogy míg a jövő a tudásalapú társadalmaké, addig a fiatalok mégsem akarnak továbbtanulni nagyobb számban hazánkban, ezzel egyidejűleg viszont kilátástalanság, céltalanság nyomasztja őket? Nem lenne erre részben megoldás, ha nagyobb számban nyernének felvételt a felsőoktatásba azok, akik viszont szeretnének továbbtanulni? 
- Nagyon fontos megjegyezni, amikor a fiatalok problémaérzékeléséről beszélünk, hogy a kutatás a kérdést úgy vizsgálja, hogy kifejezetten rákérdez: mi az ifjúság legégetőbb problémája. Ez két szempontból nagyon fontos, egyrészt áttételesen vonatkoztatható csak a kérdezettre az adott problémaszerkezet, hiszen az egész társadalmi csoportra kivetített válaszokat elemezhetünk, másrészt nem azt kérdezzük, hogy van-e egyáltalán probléma, hanem azt, hogy mi a legégetőbb, ezzel sugalljuk azt, hogy vannak problémák. A problématérkép vizsgálata során a trendek a legfontosabbak, az anyagi és általában a konkrét, jól behatárolható problémák dominanciáját az utóbbi két adatfelvétel eredményei alapján megtörték az olyan illékony és nehezen körvonalazható megfogalmazások, mint a céltalanság. Valóban van együtt járás a tanulási tervek csökkenésében és az ilyen kevésbé megfogható problémák előtérbe kerülésében. Azonban azt fontos megemlíteni, hogy nem csak a továbbtanulás, hanem általában a tanulási terveket tekintve tapasztalunk csökkenést. Egyébiránt a friss továbbtanulási statisztikák is arról tanúskodnak, hogy nem az extrém túljelentkezés jellemző, azaz nincsenek tömegek, akik az egyetemek kapuit ostromolnák. 

- Az olyan demokratikus értékek mint a szabadságjogok, napjainkra teljesen természetessé váltak. A demokrácia mégis csak a 15–29 évesek valamivel több mint a fele szerint jobb minden más politikai rendszernél. Miben látja ennek az okát? A maradék negyvenvalahány százalék mit választana helyette és miért?
- Talán pont ez az ok, azaz ha valami természetes kevésbé tudjuk értékelni. Ha úgy nővünk fel, hogy természetes a nyaralás a horvát tengerparton vagy az, hogy bármikor elrepülhetünk relatív olcsón sokfelé a világba, majd jön egy koronavírus és alapvetően átírja a lehetőségeket csak akkor tudjuk igazán értékelni, hogy mitől foszttattunk meg. Ilyenformán önmagában a demokrácia nem feltétlenül értékes, míg megtapasztalva az alternatíváit az értéke igencsak növekszik – és itt van relevanciája a koronavírusnak és az utazási lehetőségek beszűkülésének, ugyanis a rendszerváltás előtti pártállami rendszer világjárvány nélkül is korlátozta az utazási lehetőségeket (és persze sok minden mást is). A mai fiataloknak, akik ezt saját bőrükön nem tapasztalták meg, nehéz elmagyarázni és átéreztetni különösen akkor, ha a szüleiktől azt hallhatják, hogy abban az időben mindenkinek volt munkája, kisebbek voltak a társadalmi különbségek, stb. Többek között ez a kutatás is felhívta a figyelmet a fiatal generációkban élő kádári nosztalgiára, ami nyilvánvalóan nem saját tapasztalatokból, sokkal inkább másodkézből származnak és véleményem szerint ott is inkább általában a szülők saját fiatalságának szép emléke, mintsem a pártállami rendszer iránti nosztalgia miatt.

- A tanulmány szerint a fiatalok úgy érzik hogy sem a helyi, sem az országos ügyekbe nincs beleszólásuk, 51%, 55% pedig korlátozottnak érzékeli a lehetőségeket. Csak a lakossági fórum, amit hasznosnak tartottak. Mi a véleménye: nem lenne jó ennek a problémának feloldására, ha megszokott kommunikációs csatornáikat, azaz a digitális teret jobban bevonnák a „felnőttek”-kel folytatott kommunikációba, a demokratikus megnyilvánulási lehetőségekbe, pl.: véleménynyilvánítás, szavazás mondjuk először a helyi fórumokon, pl.: diák- és lakóhelyi-önkormányzati ügyek esetében? 
- A fiatalok bevonása nagyon nehéz kérdés és elméleti szakemberként dobnám is el magamtól, mint a forró krumplit. Azt gondolom, hogy a fiatalok azon szűk része, amely akarja a hangját hallatni az egyben képes is rá. A többség passzív, még a parlamenti választásokon való potenciális részvétel is valamivel több mint felükre jellemző. Vannak jól működő kezdeményezések, de ezek elszigeteltek, sok esetben egy-egy személy aktivitásának köszönhetőek, a központi programok – ha lennének ilyenek – nehezen bírnák aktivitásra az ifjúságot, hacsak nem kötelező, mint az érettségihez szükséges „kötelező önkéntes munkát”.

- Felvetik a tanulmányban a mesterséges intelligencia kérdését is, pl.: döntéshozatal esetén. Milyen hasznos és hátrányos vonatkozásai lehetnek? Ez jelenleg milyen irányban fejlődik?
- Azt gondolom, hogy a jövő ifjúságával kapcsolatban a technológiai fejlődés következő állomásaival legalább a problémafelvetés szintjén mindenképpen foglalkozni szükséges. Ennél többet azonban talán nem is szabad, mert az elviszi a fókuszt és különben is Csepeli György épp most írt erről részletesen új könyvében. Ami engem foglalkoztat a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, az a bizalom kérdésköre és ezzel vissza is utalnék az intézmények iránti bizalom megroppanására. Úgy érzem, hogy a bizalom az intézményekről a technológiára szállt és a mesterséges intelligencia alkalmazása ebben a tekintetben válik kulcskérdéssé, hiszen annyi mindenben segít és nyújt kényelmes megoldást már most. Bízunk a technológiában, de vajon ez a bizalom meddig terjedhet, elveheti-e döntéseink lényegét, így a jövő fiataljaink – a későbbi életüket meghatározó döntéseik lényegét, mint a szakma- vagy párválasztás?

- A generációkutatás a népszerű pszichológiai, humánerőforrás és marketingmunkák középpontjában is áll. Miért lett ez most ilyen trendi? Mi tette fontossá? Az Önök kutatásából mit hasznosíthat a hazai marketig- és HR-szakma? 
- Receptkönyvként biztosan nem lehet majd használni, pedig erre biztosan lenne igény. Ez a munka egyrészt azzal a céllal készült, hogy a nagymintás ifjúságkutatás húszéves történetét összefoglalja, a fontosabb eredményeket és a korábban nem elemzett kérdésköröket bemutassa, egyben egy külső képet is mutasson arról, hogy a média mennyire foglalkozik a fiatalokkal. Én azt hiszem, hogy éppen azért lehet fontos, hogy segíthet elmélyülni, segíthet a kontextust megteremteni a receptkönyv mellé. 

- Nehezebb-e a mostani nemzedékek problémáit vizsgálni, és ha igen, miben és miért?
- Nem hiszem, hogy nehezebb volna, attól tűnik annak, hogy a régi és bevált eszközök már nem olyan hatékonyak. Ez azonban egy állandó fejlődés vagy mozgás, amely folyton a tökéletes eszközt keresi, de mire megtalálná a cél változik meg és a megválaszolt kérdések is újabbakat generálnak. Például a fentebb részletezett problématérkép kapcsán a kérdés az, hogy a céltalanság mit jelenthet bővebben, milyen részekre oszthatjuk?  

- A beolvadás vagy a társadalomformálás útján – ez örök kérdés. Miként fogják majd alakítani felnőttkorukban a társadalmat a mostani fiatalok? Milyen megállapítások tehetők ezzel kapcsolatban a most vizsgált korosztályok esetében? Milyen világot teremtenek majd?
- Lehet könnyebb lett volna detektívregényt írni, olyat, ahol a végén kiderül ki a gyilkos. Az én könyvem ehelyett felteszi ezt a nagy kérdést, hogy hosszú oldalakon keresse rá a választ, de végül jövőbelátó képesség híján ne mondjon semmi számonkérhetőt. Azt gondolom, hogy korszakhatár közelségébe érkeztünk, a rendkívüli körülmények is adottak ahhoz, hogy valami új következzen, hogy a fiatalok a társadalom alakítóiként, új status quo megteremtőiként lépjenek a színre. Az, hogy így is lesz-e hamarosan megtapasztalhatjuk.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!


Csermely Ákos

Szubjektíven magamról. Szerencsés ember vagyok. Sokszor jött velem szembe szerencse… hál’ istennek sokszor megmutatta magát. Jelet adott. Sokszor elfogadtam, és sajnos volt, hogy nem vettem észre …Kapcsolódó előadók: Székely Levente, Csermely Ákos