A Magyar Telekom 2024. április 16-án megtartotta Éves Rendes Közgyűlését

A Magyar Telekom 2024. április 16-án megtartotta Éves Rendes Közgyűlését
A Közgyűlés elején a részvényesek meghallgatták az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2023. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, valamint vagyoni helyzetéről. Ismertetésre kerültek továbbá a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentései.

A Közgyűlés 1 463 831 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 84 404 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolóját, illetve 1 365 365 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 74 439 millió Ft adózott eredménnyel a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Egyedi Éves Beszámolóját.

A Közgyűlés ezután döntött a 2023. évi adózott eredmény felhasználásáról. A döntés értelmében a Társaság a részvényeseknek összesen 41 561 217 360,3 Ft osztalékot fizet a 2023. évi eredmény után, és a saját részvényeire jutó osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. A Társaság az osztalékot az 74 438 667 405 Ft egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredményből fizeti ki; az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 32 877 450 044,7 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének első napja 2024. május 8., az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2024. április 26. 2024. április 19-én a Társaság Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Közgyűlés meghallgatta az Igazgatóság tájékoztatóját a 2023. április 19-i felhatalmazást követően megszerzett saját részvényekről, és felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedés keretében, amely felhatalmazás célja egyrészt a Magyar Telekom részvényesi javadalmazásának tőkecsökkentésen keresztül történő megvalósítása, másrészt pedig a részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése. A felhatalmazás a közgyűlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamra érvényes.

Ezt követően a Közgyűlés elfogadta a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, majd megállapítva, hogy az Igazgatóság tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el, úgy határozott, hogy az igazgatósági tagok számára megadja a felmentvényt a 2023. évi üzleti évre. A Közgyűlés döntött az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak tiszteletdíjáról is.

A Közgyűlés arról is döntött, hogy a Társaság alaptőkéjét tőkekivonás céljából 3 294 137 000 Ft-tal 93 861 749 700 Ft-ra szállítja le. Ennek végrehajtására a Társaság 971 558 867 db egyenként 100 Ft névértékű névre szóló dematerializált "A" sorozatú törzsrészvényei számát

32 941 370 db részvénnyel csökkenti le a Társaság saját tulajdonában lévő részvények bevonásával. Az alaptőke leszállítás a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti abban az értelemben, hogy a részvényesek részvényeinek darabszáma nem változik, ugyanakkor tulajdoni hányaduk arányosan nő. A részvényeseknek a részvénybevonás ellenében kifizetés nem történik.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Társaság módosított Javadalmazási Politikáját, valamint a 2023. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

Ezt követően a részvényesek a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t választották meg a 2024. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására 2025. május 31. napjáig, illetve a 2024. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyták az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

A Magyar Telekom társadalmi felelősségvállalási törekvéseinek megfelelően a Közgyűlési cateringben idén is közreműködött az élelmiszerpazarlás és nélkülözés csökkentését elősegítő non-profit szervezet, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület.

 

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!